REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.czarnygasior.pl
11-2017

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.czarnygasior.pl.
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz.U. 2013 poz. 1422 z późn. zm.)
3. Sklep Internetowy www.czarnygasior.pl, działający pod adresem http://www.czarnygasior.pl/, prowadzony jest przez Czarny Gąsior Łukasz Kokorniak, ul. Łeżyca-Kościelna 1, 66-016 Zielona Góra, NIP: 9291817583, REGON: 368672929.
4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
- zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;
- warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;
- zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego;
- zasady odstąpienia od umowy.
5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: Internet Explorer 8, Chrome 12, Firefox 3.x, Opera 9.6, Safari 5 lub nowsze.
6. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu. Koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy określa dostawca takich środków, z którego usług Klient korzysta.
7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://czarnygasior.pl/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
9. Czarny Gąsior Małgorzata Kokorniak będzie przetwarzać dane osobowe Klientów będących osobami fizycznymi na zasadach określonych Polityką Prywatności.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Czarny Gąsior Łukasz Kokorniak - właściciel Sklepu Internetowego, świadczący usługi Klientowi na podstawie niniejszego Regulaminu, będący stroną Umowy sprzedaży, którego siedzibą jest Zielona Góra, zlokalizowany pod adresem: Czarny Gąsior Łukasz Kokorniak, ul. Łeżyca-Kościelna 1, 66-016 Zielona Góra, NIP: 9291817583, REGON: 368672929, a bieżące numery telefonów oraz adresy e-mail podane są bezpośrednio na stronie www.czarnygasior.pl.
2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
3. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Z 1964r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą z Czarny Gąsior Łukasz Kokorniak czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; konsument w rozumieniu art 22(1) Kodeksu cywilnego.
5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego czarnygasior.pl;
6. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.czarnygasior.pl/, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
7. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, w tym usługi;
8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy czarnygasior.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
9. Ustawa o ochronie danych osobowych - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 r., Nr 133 poz. 883 z późn. zm.);
10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dn. 30 maja 2014 r . o prawach konsumenta (Dz. U. Z 2014 r., poz. 827);
11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz.U. 2013 poz. 1422 z późn. zm.);
12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i potwierdzenie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3. Warunkiem rejestracji jest zaakceptowanie treści Regulaminu Sklepu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Zasady przetwarzania danych osobowych Klienta (będącego osobą fizyczną) określone są Polityce Prywatności.
4. Warunkiem dokonania zakupów bez wcześniejszej rejestracji jest wypełnienie formularza niezbędnego do obsługi zamówienia.
5. Czarny Gąsior Łukasz Kokorniak może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym (a w przypadku Konsumenta – po uprzednim wezwaniu do zaprzestania naruszeń), w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
- podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
- dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego,
- dopuścił się innych zachowań, które w inny sposób łamią postanowienia Regulaminu Sklepu lub obowiązujące przepisy prawa.
6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu Internetowego usługami, Czarny Gąsior Łukasz Kokorniak podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie, lecz nie jest w stanie zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa tych danych. 
7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
- niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
- korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
- niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
- korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Czarny Gąsior Łukasz Kokorniak,
- korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego z poszanowaniem przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.),
- korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi, powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet (tzw. „netykieta”).

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.czarnygasior.pl, dokonać wyboru rodzaju i liczby produktu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. Czarny Gąsior Łukasz Kokorniak prezentuje za pośrednictwem Sklepu Internetowego (od początku składania zamówienia oraz niezależnie od zamówienia) informacje o ew. ograniczeniach dotyczących dostarczania Towaru oraz akceptowanych sposobach płatności.
2. Wyszukiwanie produktów odbywa się poprzez kliknięcie w ikonę lupy znajdującej się w prawym górnym rogu ekranu. Następnie poprzez wpisanie nazwy (frazy) szukanego produktu w oknie „szukaj” lub poprzez kliknięcie jednej z kategorii (menu po lewej) i odnalezienie poszukiwanego produktu pośród wyświetlanej listy produktów (dostępny jest wybór dwóch różnych widoków przeglądania).
3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4. Do momentu złożenia zamówienia – Klient ma możliwość jego modyfikacji w szczególności w zakresie wyboru Towaru, rodzaju dostawy i formy płatności, danych adresu odbiorcy.
5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
6. W celu złożenia zamówienia i tym samym zawarcia Umowy sprzedaży, konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe (gdy zakup odbywa się bez rejestracji w Sklepie) oraz naciśnięcie przycisku „Potwierdzenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty”. Naciśnięcie tego przycisku powoduje powstanie po stronie Klienta obowiązku uiszczenia zapłaty za zamówienie.
7. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail na podany przez siebie adres zatytułowaną: „Czarny Gąsior – Zamówienie nr” zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.
8. Czarny Gąsior Łukasz Kokorniak jest zobowiązana wydać Konsumentowi dokument umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub potwierdzenie jej zawarcia, utrwalone na papierze lub, za zgodą tego Klienta, na innym trwałym nośniku. W taki sam sposób Czarny Gąsior Łukasz Kokorniak potwierdza takiemu Klientów otrzymanie zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy. 
9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

1. Klient jest informowany o zmianie statusu (etapach realizacji) zamówienia pocztą elektroniczną.
2. Dostawa Towarów w systemie Sklepu jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia. W przypadku wysyłki zagranicznej koszt dostawy ustalany jest indywidualnie z Klientem i określany jest w oparciu o zawartość zamówienia i aktualne cenniki podmiotów profesjonalnie zajmujących się dostarczaniem przesyłek, z którymi w danym momencie współpracuje Sklep.
3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem podmiotów profesjonalnie trudniących się dostarczaniem przesyłek. Aktualny wykaz takich podmiotów jest dostępny przy składaniu zamówienia oraz umieszczony na stronie http://www.czarnygasior.pl/wysylka. Koszty dostawy zostaną wskazane przed złożeniem zamówienia zgodnie z tabelą kosztów wysyłki. Ponadto, Klient może w każdej chwili sprawdzić koszty przesyłki w tabeli kosztów wysyłki.
4. Termin realizacji dostawy zależy od wybranej przez Klienta formy dostawy i wynosi od 2 do 5 dni roboczych licząc od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia.
5. Podczas odbioru przesyłki przez Klienta niebędącego Konsumentem, Klient taki zobowiązany jest sprawdzić kompletność zawartości przesyłki i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego lub niekompletności zawartości przesyłki, Klient ten zobowiązany jest spisać protokół szkody w obecności kuriera. Protokół musi być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany przez kuriera i takiego Klienta.
6. Dostarczanie Towarów za pośrednictwem przewoźników wskazanych w pkt. 3 podlega w zakresie samej dostawy odpowiednim regulaminom stosowanym przez danego przewoźnika.

VI. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają łączną cenę lub wynagrodzenie za świadczenie wraz z podatkami.
2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty:
- jako pobranie (płatność bezpośrednio przy odbiorze – gotówką, o ile dany przewoźnik nie umożliwia innych form płatności),
- płatnością w systemie przelewy24.pl, lub przekazem/przelewem bankowym z dowolnego banku. Pobranie opłaty następuje po przekierowaniu Klienta do w/w systemu płatności, przy czym płatności dokonywane w taki sposób mogą wymagać zaakceptowania warunków tego systemu (płatność internetowa następuje bezpośrednio po złożeniu zamówienia, nie później niż w ciągu 2 dni od dnia złożenia zamówienia; płatność przekazem/przelewem – w terminie do 7 dni od dnia złożenia zamówienia).

3.     Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul.Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców KrajowegoRejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KrajowegoRejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.


VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

Informacje o prawie odstąpienia od umowy i reklamacjach dostępne są pod linkiem: http://www.czarnygasior.pl/Reklamacje-i-zwroty

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

1. Czarny Gąsior Łukasz Kokorniak zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi rzeczy bez wad. Jeśli dla danego Towaru istnieje dodatkowa forma gwarancji lub usług posprzedażnych (poza zakresem przewidzianym prawem), wówczas w opisie takiego Towaru pojawi się stosowna adnotacja.
2. Reklamacje, także wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie (w tym wynikających z Ustawy o prawach konsumenta oraz Kodeksu cywilnego), lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres pracownia@czarnygasior.pl. Czarny Gąsior Łukasz Kokorniak zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od momentu jej otrzymania, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Jednakże dla Konsumenta, w przypadku braku odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, uznaje się, że reklamacja została uznana.
3. Reklamacje rozpoznaje się na podstawie przepisów prawa obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na podstawie Kodeksu cywilnego.
4. Uprawnienia wynikające z rękojmi czy gwarancji nie uchybiają prawu Konsumenta do odstąpienia od umowy, zgodnie z przepisami Ustawy o prawach konsumenta, Kodeksem cywilnym i niniejszym Regulaminem.
5. W przypadku zawierania umów z Klientami innymi niż Konsument, rękojmia i gwarancja za Towar jest wyłączona, co nie wyłącza gwarancji udzielanych na poszczególne Towary przez ich producentów.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Czarny Gąsior Łukasz Kokorniak podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2. Klient niebędący Konsumentem zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Czarny Gąsior Łukasz Kokorniak o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego; niezależnie od powyższego, każdy Klient może zgłaszać takie nieprawidłowości do Czarny Gąsior Łukasz Kokorniak
3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Czarny Gąsior Łukasz Kokorniak, ul. Łężyca-Kościelna 1, 66-016 Zielona Góra, lub mailowo na adres pracownia@czarnygasior.pl.
4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
5. Czarny Gąsior Łukasz Kokorniak zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Dla Klienta będącego Konsumentem, w przypadku braku odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, uznaje się, że reklamacja została uznana.

X. Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Czarny Gąsior Łukasz Kokorniak a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów prawa polskiego, w szczególności Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Czarny Gąsior Łukasz Kokorniak a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Czarny Gąsior Łukasz Kokorniak

3. Zgodnie z przepisami Ustawy o prawach konsumenta Czarny Gąsior Łukasz Kokorniak informuje, że Konsument może skorzystać zpozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcącskorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupówinternetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnejplatformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10.11.2017 r.Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. X